(SWE): Kallelse Till Årsstämma

Aktieägarna i Caddies Europe AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024 kl. 14:00 på GolfStar Lindö, Lindövägen 100 i Vallentuna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande via e-post till kristoffer@caddies.eu  senast fredagen den 7 juni 2024. Fullmaktsformulär tillhandahålls nedan under rubriken blanketter.

Årsredovisningen med revisionsberättelse hålls tillgänglig på hemsidan samt på bolagets kontor senast från och med tre veckor före årsstämman. Den fullständiga kallelsen till årsstämman tillhandahålls nedan under rubriken blanketter samt finns tillgänglig på bolagets kontor.

Blanketter

Årsstämma 2024, fullmakt
Årsstämma 2024, kallelse
Årsredovisning 2023